خرید و دانلود مبانی نظری ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

مبانی نظری ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان
کلمات کلیدی:مدیریت دانش,مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه,سنجش اثربخشی مدیریت دانش,محاسبه اثربخشی مدیریت دانش با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای,سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه,مبانی نظری میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بازرگانی گرایش تحول

ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

چکیده

مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می نماید تا نقاط ضعف و کاستی ها ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.

این تحقیق نیز با بررسی و مقایسه ی شاخص ها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) برای محاسبه میزان اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکده های دانشگاه مازندران بر اساس آن استفاده کرده است که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخص های اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش در نظر گرفته شده است. داده های تحقیق با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمع آوری شده و نرم افزار Super Decisions نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بعد فرآیندهای داخلی و به کارگیری دانش مهم‌ترین شاخص و فرآیند هستند. همچنین میزان اثربخشی مدیریت دانش دانشکده های علوم پایه در مقایسه با دانشکده های علوم انسانی و علوم مهندسی بیشتر است. در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ها بر اساس فرآیند های دانش ارائه شده است.

واژه های کلیدی:

مدیریت دانش

سنجش اثربخشی

فرآیند تحلیل شبکه ای

کارت امتیازی متوازن

دانشگاه مازندران

مقدمه

روند رو به رشد رقابت در عرصه اقتصاد جهانی موجب تحولی عظیم در رویکرد سازمان ها برای خلق ارزش های رقابتی پایدار بوده است (بونتیس و همکاران ،1999). در ابتدای عصر صنعتی شدن، سازمان ها اثربخشی، كارایی و همچنین برتری رقابتی خود را از طریق اتوماسیون، كاهش ضایعات و حذف فرآیند های اضافی افزایش دادند؛ ولی در حال حاضر و در عصر دانش و دانش کاری، سازمان ها در صدد سازماندهی مجدد جهت حذف مشاغل و نیروهای اضافی هستند. این جنبش از طریق مهندسی مجدد و مدیریت كیفیت جامع و مانند این‌ها انجام می شود كه سازمان های روان‌تری را به ارمغان می آورد.

در اینجاست كه نقش دانش و مدیریت دانش روشن می شود و سازمان ها در پی تحقق و استفاده ِیکی از مهم‌ترین دارایی های ناشناخته و راكد خود بنام دانش بر می آیند. لذا، مدیریت دانش در این راستا باید از سویی همراه با اثربخشی و كارایی و از سوی دیگر باید بتواند به خوبی از عهده كسب، حفظ و نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان برآید. مسلماً به كارگیری مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار ها و شاخص های مناسب موجب می شود از سویی كارایی و اثربخشی مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملكرد سازمان مشخص شود و فقط مورد ارزیابی كیفی قرار نگیرد (شائمی برزکی،1384).

امروزه مؤسسات آموزش عالی با چالش های فراوانی از جمله تغییرات سریع فنّاوری، گسترش سیستم ها، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزینه های آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و اطلاعات مواجهند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط بکارگرفته می شود، مدیریت دانش است. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد (صادقی آرانی،1387). نقش اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش (هم دانش ضمنی و هم دانش آشکار) است تا بتوانند عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند (حمیدی زاده،1387).

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه.

2-2- مدیریت دانش.

2-2-1-گذری بر مدیریت دانش

2-2-2-دانش

2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش

2-2-2-2- داده.

2-2-2-3-اطلاعات .

2-2-3-طبقه بندی انواع دانش.

2-2-4-منابع دانشی سازمان.

2-2-5-تعاریف مدیریت دانش

2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش.

2-2-7-اهداف مدیریت دانش.

2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش

2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی.

2-3-سنجش مدیریت دانش.

2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش.

2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش.

2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش.

2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن

2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا

2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود.

2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی.

2-3-3-5- روش شناسیKP3.

2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش.

2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر

2 -3-4--مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش.

2-4- مدل تحقیق و اجزای آن.

2-4-1-کارت امتیازی متوازن. .

2-4-2-. شاخص عملکرد مدیریت دانش.

2-4-3-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای.

2-5- دانشگاه مازندران.

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده.

2-6-1-تحقیقات خارجی.

2-6-2-تحقیقات داخلی.

2-7-خلاصه فصل دوم

منابع و مأخذ

فهرست شکل‌ها

17 شکل2-1- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری

40 شکل2-2- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت.

46 شکل2-3- مدل اولیه تحقیق.

48 شکل2-4- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش.

51 شکل2-5- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه.

54 شکل2-6- فرمت استاندار سوپر ماتریس.

58 شکل2-7- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش.

59 شکل2-8- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش.

60 شکل2-9- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش

62 شکل2-10-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش.

65 شکل2-11-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی.

68 شکل2-12-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن

73 شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش

فهرست جداول

33 جدول 2-1- رویکرد های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش.

36 جدول 2-2- شاخص های کارت امتیازی متوازن.

37 جدول 2-3- شاخص های جهت یاب اسکاندیا.

38 جدول 2-4- شاخص های نظارت بر دارایی های نا مشهود

39 جدول 2--5 شاخص های حسابداری منابع انسانی.

40 جدول 2-6- شاخص های متدلوژی Kp3

42 جدول 2-7- شاخص های عملکرد مدیریت دانش.

43 جدول 2-8- شاخص های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر.

44 جدول 2-9- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش

48 جدول 2-10- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه.

69 جدول 2-11- پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش

فهرست نمودارها

52 نمودار2-1- ارتباط درونی و بیرونی میان عناصر

63 نمودار2-2- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش

64 نمودار2-3-مدل سلسله مراتبی ارزیابی عملكرد سیستم مدیریت دانش سازمان.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو:پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو,پروتکل ارتباطی CAN,کنترل الکترونیکی,ارتباطات RS,کنترلرها و پروسسورها,کاربرد پروتکل CAN در خودرو, پروتکل های Auto bus

بررسی روشهای مختلف پیش بینی قیمت سهام:پیش بینی قیمت سهام,روش های پیش بینی قیمت سهام,مدل های پیش بینی قیمت سهام,پایان نامه پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی,پیش بینی قیمت بورس,کاربرد داده کاوی در بازار سهام,پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی,

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی:احکام داور بین المللی,اجرای احکام داور بین المللی,شناسایی احکام داور بین المللی,اجرای آرای داوری خارجی,اجرای احكام داوری خارجی,شناسایی احكام داوری خارجی ,اجرای احكام داوری علیه دولت

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته ارزیابی عملکرد شهرداری ها: پرسشنامه ارزیابی عملکرد شهرداری,پرسشنامه شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها, پرسشنامه ارزیابی عملکرد شهرداری ها,پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد شهرداری,دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد شهرداری ها,,

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت:پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت

پایان نامه رشته حسابداری مالی با عنوان حسابداری دارایی نامشهود:داراییهای نامشهود,حسابداری دارایی نامشهود,ویژگیهای دارائیهای نامشهود,دانلود پایان نامه حسابداری دارایی نامشهود,دانلود پایان نامه رشته حسابداری

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان پیشرفت ها در مهندسی نرم افزار - تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها:همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل ,مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته نرم افزار,پایگاه داده ها,مهندسی نرم افزار,تکنیک های استخراج داده,پیشرفت ها در مهندسی نرم افزار

معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان:مقاله کارشناسی,موجبر صفحه ای

توسعه مدل کیفی بهره وری:مدل کیفی بهره وری,شرکت داده گستر عصر نوین,فرایند تحلیل سلسله مراتبی,تکنیک های تصمیم گیری,توسعه مدل کیفی بهره وری,توسعه مدل کیفی بهره وری با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش:مبانی نظری مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,ادبیات نظری مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری پیاده سازی مدیریت دانش